Kraków Montessori School

O szkole

Indywidualne podejście

W Kraków Montessori School rozumiemy i szanujemy swoiste potrzeby intelektualne i emocjonalne każdego ucznia jako jednostki. W sposób holistyczny wspieramy rozwój jego umiejętności, predyspozycji 
i zainteresowań oraz indywidualne tempo tego rozwoju. Dostosowujemy środowisko edukacyjne i sposób nauczania w taki sposób, aby dziecko, pod troskliwym okiem nauczyciela, uczyło się samodzielności np. dzięki wspólnemu planowaniu pracy i jej systematycznemu realizowaniu w określonych ramach czasowych. Nauczyciel obserwuje i weryfikuje postępy ucznia, wspiera go i pomaga je osiągnąć.

Dbamy także o rozwój emocjonalny np. na zajęciach 
z psychoedukacji wprowadzanych już w pierwszej klasie.

Sport

W Kraków Montessori School już od pierwszej klasy dzieci uczestniczą w zajęciach na pływalni, biorą udział w wycieczkach krajoznawczych, wyjeżdżają na białą szkołę, gdzie jeżdżą na nartach i uczestniczą w wielu dodatkowych aktywnościach.

 

Sport to nie tylko dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, ale także nauka przez doświadczanie czy zdobywanie kompetencji społecznych takich jak: współpraca, zdrowa rywalizacja, empatia, budowanie poczucia własnej wartości bez wywyższania się, budowanie relacji przyjacielskich.

Samodzielność

W Kraków Montessori School zachęcamy uczniów do bycia samodzielnymi. Jest to kluczowy element metody Montessori, którego rozwój wspieramy dzięki specjalnie przygotowanemu środowisku edukacyjnemu i materiałom edukacyjnym, zachowując przy tym ramy podstawy programowej, ale także interakcji z rówieśnikami i nauczycielami – bez podręczników i prac domowych.

W Kraków Montessori School dajemy możliwość wyboru aktywności w takim środowisku i zachęcamy 
do wykonywania codziennych czynności, których stopień trudności rośnie wraz z rozwojem dziecka, wspieramy samokontrolę, a więc umiejętność samodzielnej oceny jakości swojej pracy i jej postępów.

Dzięki temu dziecko rozwija kompetencje trafnego dokonywania wyboru i podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie, swoje działania, swoje osiągnięcia i swoje emocje. Absolwent naszej szkoły staje się młodym dorosłym, który potrafi sprawnie i z sukcesami poruszać się 
w nowoczesnym świecie – być obywatelem świata.

W liczbach
Nasza szkoła w liczbach:
uczniów naszej szkoły
119
lat na rynku
6
miejsce w rankingu małopolskich szkół podstawowych 2023
12
razy w tygodniu język angielski
2

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy, doradzimy i rozwiążemy wszelkie wątpliwości.

Holistyczne podejście do nauki języka angielskiego

W Kraków Montessori School zajęcia z języka angielskiego odbywają się aż 5 razy w tygodniu. Jednak interakcja z językiem obcym odbywa się codziennie – nie tylko w czasie zajęć, które go dotyczą. W salach znajdują się materiały edukacyjne w języku angielskim, co wspiera proces nauki pisania i czytania.

 

Nauka mówienia i słuchania odbywa się przez stałą i swobodną rozmowę 
z nauczycielami i rówieśnikami – w codziennych praktycznych sytuacjach. Każdego dnia dzieci mają kontakt z popkulturą czy kulturą wysoką, kiedy oglądają filmy, słuchają muzyki lub bajek czytanych przez nauczycieli, grają w gry. A wszystko to w indywidualnym tempie dziecka pod troskliwym okiem nauczyciela Montessori, który dostosowuje kolejne etapy nauki do poziomu rozwoju językowego ucznia.

Nauka języka angielskiego jest więc holistycznym procesem, który rozwija umiejętność komunikacji w języku obcym, stale łącząc ze sobą kompetencje mówienia, słuchania, czytania 
i pisania w kontekście praktycznym. Nasi uczniowie zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie 96-98%.

Autorski Program Psychoedukacji

W Kraków Montessori School już od pierwszej klasy wprowadzamy Program Psychoedukacji. Dzięki psychoedukacji każde dziecko czuje się zaopiekowane emocjonalnie. Psychoedukacja dzieci pozwala rozwijać nowe kompetencje – samoświadomość, umiejętność nazywania emocji, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, konfliktach, kompetencje społeczne tak ważne w nowoczesnym szybko pędzącym świecie.

To wyjątkowy program, w którym cotygodniowe zajęcia prowadzi jeden z trzech pracujących w naszej szkole psychologów lub wychowawca klasy.

Rozwój społeczny

W Kraków Montessori School wychowujemy dzieci w taki sposób, 
aby zdobyte kompetencje intelektualne, emocjonalne i społeczne pozwoliły im na sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Dzieci dzielą się ze sobą wiedzą, uczą się od siebie nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy i konflikty, ponieważ potrafią jasno nazwać swoje emocje 
i potrzeby, dokonują wyborów, podejmują decyzje i dochodzą do kompromisów. Uczą się nie tylko jak skutecznie dążyć do wspólnych celów, ale także jak ich działania wpływają na innych ludzi i świat, rozwijając w ten sposób odpowiedzialność społeczną.


W grupach mieszanych wiekowo starsze dzieci w naturalny sposób stają się opiekunami i mentorami dzieci młodszych. Rozwijamy w ten sposób umiejętności budowania relacji, współpracy, empatii, zdrowej rywalizacji i wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, ale też np. przewodzenia w grupie.

Ogromną rolę w tym procesie gra nauczyciel – opiekun -obserwator
i pierwszy wzór do naśladowania, który wskazuje drogę, zadaje właściwe pytania, służy przykładami z historii, kultury i czasów współczesnych, 
ale także radą i pomocą, jeśli to konieczne.